Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. De factuur is betaalbaar te Zuidschote of via overschrijving, ten laatste 15 dagen na factuurdatum.
 2. De betaling ener factuur schenkt geen kwijtscheldingen van vroegere schulden.
 3. Alle klachten aangaande leveringen of uitgevoerde werken dienen om geldig te zijn geschieden binnen de 8 dagen na factuurdatum en per aangetekend schrijven.
 4. Alle op vervaldag niet betaalde rekeningen brengen van rechtswege een interest op van 10%.
 5. Indien het bedrag der rekening gerechtelijk ingevorderd moet worden, wordt het bedrag van de factuur verhoogd met 15% met een min van €50,-
 6. Dit onverminderd de gerechtskosten en de hierboven vermelde rente en dit zonder enig noodzaak van onzentwege van uitdrukkelijke aanmaning.
 7. In geval van geschil wordt de territoriale bevoegdheid toegewezen aan het Vredegerecht en de Rechtbanken van Ieper.
 8. Alle goederen reizen steeds op risico van de opdrachtgever.
 9. Op elke vertraging van aankomst kan geen geval van schadevergoeding geëist worden.
 10. Alle vermelde goederen blijven uitdrukkelijke en onbetwistbare eigendom van GBS tot volledige betaling.

Conditions générales de vente

 1. La facture est payable en Zuidschote ou par virement bancaire, au plus tard 15 jours après la date de la facture.
 2. Le paiement d’une facture ne remet pas les dettes passées.
 3. Toutes les réclamations concernant les livraisons ou les travaux effectués doivent être valables dans les 8 jours suivant la date de facturation et par lettre recommandée.
 4. Toutes les factures non payées à l’échéance rapportent automatiquement un intérêt de 10%.
 5. Si le montant du compte doit être encaissé en justice, le montant de la facture sera majoré de 15% avec un minimum de 50 €.
 6. Ceci est sans préjudice des frais de justice et des intérêts susmentionnés et ce sans aucune nécessité de la part d’un rappel exprès.
 7. En cas de litige, la compétence territoriale est attribuée au juge de paix et aux tribunaux d’Ypres.
 8. Toutes les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du client.
 9. Aucun dommage ne pourra être réclamé pour toute arrivée retardée.
 10. Toutes les marchandises répertoriées restent la propriété expresse et incontestable de GBS jusqu’au paiement intégral.